Interview Dirk-Jan van Swaay (ING)

MAIS-model berekent impact warmtegebruik

Hoe weet je nou wanneer het zin heeft om een groot net voor warmtetransport aan te leggen? Verschillend beleid kan telkens een ander effect hebben. Daarom ontwikkelt de ING Bank met overheden en andere partners een berekeningsmodel: MAIS. ‘Dat zorgt voor betere besluiten en dus minder maatschappelijke kosten.’

Met MAIS, de ‘multi actor impact simulator’, bereken je de gevolgen van beleidsmaatregelen, marktontwikkelingen of andere factoren op gebruik van restwarmte en geothermie. Denk aan energieprijzen, milieuwetgeving, bouwregels, rentestand, enzovoorts. Wijzigt een wet of stijgt de gasprijs, dan kun je deze veranderingen doorberekenen.

MAIS biedt inzicht in een uiterst complexe materie waarover de politiek een besluit moet nemen. De overheid berekent ook wel de impact van mogelijk beleid, maar kijkt daarbij niet over de hele warmteketen. “Je ziet dit vaker bij grote transities”, vertelt Dirk-Jan van Swaay, directeur Energietransitie en PPP (publiek-private partners) bij ING. Hij bedacht het model. “Deze transities zijn te groot voor één partij. En de overheid kan het niet alleen.” Vandaar dit model waaraan tal van betrokken partijen – van overheid tot tuinders – hun gegevens verstrekken.

Hulpje bij beleidskeuzen
Met beter en breder onderzoek krijg je betere resultaten, en daarmee betere Kamerstukken en daarmee een solide beleid dat kan steunen op draagvlak kredietaanvragen. En dat bespaart weer maatschappelijke kosten door debacles. Ook bieden resultaten van MAIS investeerders meer zekerheid. MAIS helpt je te kiezen bij welk beleid gebruik van restwarmte en geothermie het best mogelijk is.

“MAIS is eigenlijk een dynamisch vervolg op de maatschappelijke kosten- en batenanalyse”, stelt Dirk-Jan. In een MKBA is al de haalbaarheid van restwarmte- en geothermiegebruik onderzocht, met een positief resultaat. “Zo’n MKBA is echter een momentopname en gaat uit van een aantal aannames. Nog vóór de inkt van een MKBA droog is, zijn de omstandigheden alweer anders.”
Al eerder ontwikkelde de ING Bank een MAIS voor de autobranche en de openbaar-vervoersbranche.

Inzichtelijk en deelbaar
Het MAIS-model voor warmte en netwerken kijkt naar factoren bij opwekking, opslag, transport, distributie, levering en gebruik. De uitkomsten zijn te verdelen in:
– milieu-output (energiegebruik; uitstoot van bijvoorbeeld CO2, NOx, SO2 en fijnstof; emissiehandel)
– financiële output (kosten, investering, afschrijving, opbrengst, belastingen, subsidies enz.)
– sociale output (werkgelegenheid)

MAIS gaat uit van een niet-commerciële toepassing van het model. De rekenmethoden zijn volledig inzichtelijk, al kunnen de data van sommige deelnemers afgeschermd blijven. Niet-deelnemers zullen echter de uitkomsten van berekeningen ook kunnen opvragen of ontvangen.

Oplevering in delen
Voor de ontwikkeling van MAIS Warmte en netwerken zijn de ING Bank het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, vier ministeries, corporatiekoepel Aedes en Stichting Warmtenetwerk opdrachtgever. In de realisatie schuiven nog energiebedrijven, netwerkbedrijven en tuinders aan tafel.

Als dit najaar de basis klaar is, volgt de uitwerking. Daarna wordt het model in delen opgeleverd. De deelnemende partijen kunnen namelijk elk het model voor zichzelf nog verder ontwikkelen, voor berekeningen die voor hun specifiek van belang zijn.
n om deze tekst te veranderen.

2018-01-09T21:52:45+00:00