Platform Gas uit de gebouwde omgeving

/Platform Gas uit de gebouwde omgeving
Platform Gas uit de gebouwde omgeving 2018-01-09T21:52:15+00:00

Aardgas vrij, het kan wel!

Wat doet het Platform Gas uit de gebouwde omgeving?

Het Platform Gas uit de Gebouwde Omgeving is een initiatief van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Bij de oprichting van het platform zijn o.a. het programmabureau en het Hier Klimaatbureau betrokken. Inmiddels werken meer dan 35 organisaties samen om de transitie vorm te geven. Het platform draagt bij aan het uitvoeren van de transitie op lokaal niveau, maar ook aan het creëren van de juiste condities op nationaal niveau. Zo levert het platform input aan de zgn. Warmtetafels van het ministerie van Economische Zaken.

De primaire focus van het Platform is de Energietransitie in de praktijk. Dit wordt vormgegeven door het bespreken van de veelal lokale pilots uit de praktijk. Ook worden onderzoeken besproken op het gebied van de positie van de burger en de energietransitie. Vragen die hierbij centraal staan zijn “Hoe betrek je de burger bij dit proces?” En “Hoe kom je tot de afweging van welk alternatief voor gas er waar precies gaat worden toegepast?”

Bij het uitvoeren van de pilots en onderzoeken komen partijen uitdagingen tegen. Zo hebben veel gemeentes inmiddels warmtekansenkaarten ontwikkeld. Deze kaarten geven inzicht in factoren die van invloed zijn op de vraag en het aanbod aan warmte. De vraag is vervolgens hoe deze kaarten toegepast kunnen worden en hoe de kaarten gebruikt kunnen worden als middel om het gesprek aan te gaan met de bewoners.

De uitdagingen, inzichten, beste voorbeelden en de knelpunten worden in het platform gedeeld en besproken. Ook is het Platform een uitgelezen mogelijkheid voor het opdoen van kennis.

Welke partijen zitten er in het platform?

In het platform zitten partijen vanuit de gehele keten. Het platform staat open voor nieuwe leden. De volgende partijen nemen deel aan overleggen van het platform:

Aedes, Alliander, Bleeve, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Delft, Dopamine TV, Ecoland TV, Eneco, Enexis, Ennatuurlijk, Ministerie van Economische Zaken, Gasunie, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Gemeente Westland, Greenvis, Havenbedrijf Rotterdam, HIER Klimaatbureau, HVC, Ministerie van Infrastructuur en Mileu, metropoloregio Amsterdam, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nuon, Metrolpolregio Den Haag Rotterdam,  Over Morgen, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Platform31, Provincie Gelderland, Provincie Zuid-Holland, Rethinking the Box, Stedin, Uniper, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Woonbron.

Komende bijeenkomsten Platform Gas uit de gebouwde omgeving

De volgende thema’s staande de volgende keren op de agenda:

  • Casus Rotterdam (door gemeente Rotterdam en Over Morgen)
  • Stand van zaken e en rol Woningcorporaties (AEDES)
  • Onderzoek bewoners en energievoorziening zonder Gas  (HIER Klimaatbureau)
  • Psychologie achter veranderprocessen (Behavioural influence team IenM)
  • Het Gelderse Energieakkoord; criteria voor besluitvormingsprocessen infrastructuur (Alliander)
  • De Energie-Atlas; criteria voor keuzes energievoorziening (IenM)
  • Hoe maken we een koersplan richting een CO2 neutrale verwarming met Corporaties (Platform31)
  • Hoe gaan we om met lokale initiatieven?
  • Maatschappelijke kosten baten analyse: Op weg naar een duurzame Energievoorziening (Gasunie)