De Warmterotonde is de infrastructuur voor collectieve warmte in het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland voor de komende 30-50 jaar. Hiermee kan maximaal worden bespaard op fossiele energie.

Flexibel

De Warmterotonde is een flexibel systeem, waarop meerdere aanbieders en meerdere bronnen van verschillende herkomst toegang krijgen. Er wordt naar gestreefd om steeds meer lokale duurzame bronnen te ontsluiten en toe te voegen. Bronnen zijn bijvoorbeeld het Rotterdamse haven- en industriecomplex en bronnen van geothermie: hernieuwbare warmte die bestaat in het aardoppervlak.

Gebied Warmterotonde Zuid-Holland

De Warmterotonde bestaat uit een ringnet van leidingen, waarin door water warmte wordt vervoerd van bron naar afnemer. De Warmterotonde wordt vaak afgebeeld als een verzameling van aan elkaar gekoppelde leidingen die zowel de Haven uit Rotterdam, Leiden, Dordrecht, het
Westland, Delft en Den Haag met elkaar verbinden.

Onder de afnemers zullen tuinbouwbedrijven zijn in bijvoorbeeld het Westland, maar ook woningen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen. De Warmterotonde levert daarbij warmte aan netwerken voor stadsverwarming.

Dit innovatieve, grote en duurzame collectieve warmtenet is uniek voor de wereld door de verbinding die wordt gelegd tussen de haven, de glastuinbouw en het stedelijk gebied.

De Warmterotonde

Nederland heeft een warmtevoorziening nodig die toekomstbestendig, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is.

Dit is een warmtevoorziening die niet afhankelijk is van een zeer select aantal warmtebronnen, maar die flexibel genoeg is om nieuwe technieken en inzichten te kunnen inbedden in een bestaande infrastructuur voor warmteverkeer: de Warmterotonde.

MKBA

De maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd door het onderzoeksinstituut CE Delft wijst uit dat de totale kosten over 50 jaar ongeveer 4,5 miljard euro bedragen. Gedurende de levensduur levert dit ongeveer 7 miljard aan baten in de provincie Zuid-Holland op. Deze baten komen voor een groot deel voort uit uitgespaarde gaskosten. Het goed gebruiken van warmtebronnen levert niet alleen besparingen op gas en milieuwinst op, maar ook een positieve businesscase voor Zuid-Holland.

Flexibiliteit

In het verleden was de energie-infrastructuur onderdeel van de businesscase van de bron. De insteek was om bron en klanten langdurig met elkaar te verbinden in een bepaald gebied. Voor een grootschalige inzet van warmte is het nodig dat er een andere meer innovatieve benadering wordt gezocht. De infrastructuur voor warmte moet flexibel zijn naar de toekomst en vele verschillende bronnen tegelijkertijd te kunnen accommoderen.