Trias Westland is een uniek aardwarmteproject in het Westland, waarbij een proefboring wordt gedaan naar de Trias-laag. Deze laag bevindt zich op 4 km diepte. Trias Westland is opgericht door de initiatiefnemers Flora Holland, HVC en Westland Infra. Het project wordt ontwikkeld op basis van de volgende doelstellingen:

  • Brede verduurzaming door aardwarmte beschikbaar te maken voor glastuinbouwbedrijven in het Westland.
  • Het realiseren van een eerste boring in Nederland naar de Triaslaag en het vaststellen van het potentieel van het Trias-reservoir .
  • Het realiseren van een Triasdoublet in volledige transparantie en met sterke betrokkenheid van de glastuinbouwafnemers die kunnen participeren in het project. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een geothermiebedrijf voor en door glastuinbouwondernemers.

Combinatieboring
Om het risico van de proefboring te beperken, is gekozen voor het uitvoeren van een combinatieboring. Dit betekent dat in eerste instantie geboord wordt naar de Onderkrijtlaag op een diepte van 2 á 3 kilometer. Na onderzoek van deze laag wordt doorgeboord naar de Triaslaag.

Als de Triaslaag onverhoopt niet geschikt blijkt te zijn voor de winning van aardwarmte, dan wordt een Onderkrijt doublet gerealiseerd. In die situatie is het doel van de proefboring – vaststellen van geschiktheid van de Triaslaag- bereikt, zijn de kosten beperkt en wordt een rendabel Onderkrijtproject gerealiseerd.

Aardwarmte voor heel het Westland
Benutting van warmte uit de Triaslaag is noodzakelijk voor een brede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw. Door een brede verduurzaming blijft aardwarmte niet beperkt tot de ‘happy few’ maar komt deze binnen het bereik van alle glastuinbouwbedrijven in het Westland. Met de Triaswarmte kan voldaan worden aan de korte- en lange termijn verduurzamingsdoelstellingen van de glastuinbouwsector en de gemeente Westland.

Status project
Het technisch ontwerp van het doublet is gereed. Aan het ontwerp van de bovengrondse installaties wordt op dit moment de laatste hand gelegd en zal in maart worden opgeleverd. Ook de tracéstudies voor het warmtenet zijn gereed en worden in detail uitgewerkt op basis van de getekende overeenkomsten door de deelnemers.

Parallel aan de technische uitwerking wordt de besluitvorming bij de initiatiefnemers voorbereid en worden er intensieve gesprekken gevoerd met twee banken die de intentie hebben uitgesproken om het project te financieren.

Na afronding van de Europese Aanbesteding kan snel financial close worden bereikt waarna de realisatie gestart kan worden. Eerste prioriteit is dan het bestellen van materialen en verder inrichten van de boorlocatie. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat eind 2016 daadwerkelijk begonnen kan worden met boren.

Meer informatie over TriasWestland staat op: www.triaswestland.nl

Bron: Triaswestland.nl. 2016