MAIS Warmte en Netten

Hoe weet je wat de impact van beleid is voor de warmteketen? Dit kun je berekenen door een model op te stellen, waarin alle belangrijke regels voor de warmteketen zijn opgenomen. Als je één of meerdere regels wijzigen, dan kun je doorberekenen wat de gevolgen zijn voor de warmtesector.

Betrokken partijen

Samen met de ministeries van EZ, BZK en I&M, stichting Warmtenetwerk, Aedes, Vereniging Nederlandse Banken, Balance en RVO ontwerpt en realiseert het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland het Multi Actor Impact Simulatie Warmte en Netten, kortweg MAIS Warmte en Netten.

Met MAIS, de ‘multi actor impact simulator’, bereken je de gevolgen van beleidsmaatregelen, marktontwikkelingen of andere factoren op gebruik van restwarmte en geothermie. Denk aan energieprijzen, milieuwetgeving, bouwregels, rentestand, enzovoorts. Wijzigt een wet of stijgt de gasprijs, dan kun je deze veranderingen doorberekenen. Met dit model kan beter beleid worden ontwikkeld dat kan steunen op draagvlak. MAIS helpt je te kiezen bij welk beleid gebruik van restwarmte en geothermie het best mogelijk is. In de Warmtevisie worden de nut en noodzaak van die informatievoorziening expliciet vermeld.

Ketenaanpak

De gehele warmteketen is in het model opgenomen. Van opwekking tot opslag. Van transport naar distributie, levering en gebruik. Ook worden alle typen warmtebronnen meegenomen. Dus van individuele energievoorzieningen tot collectieve energievoorzieningen. Zo kunnen de gevolgen voor de verwarming via CV ketels, warmtepompen, het Nul op de Meter concept, tot aan collectieve warmtelevering vanuit verschillende bronnen of vormen van opwekking of opslag worden berekend.

Relevante Wet- en regelgeving

Omdat het model effecten van wijzigingen van beleid, wet- en regelgeving zichtbaar maakt, omvat het model ook alle voor de warmteketen relevante beleidsregels, wet en regelgeving. Deze zijn:
– Energiewetgeving
– Belastingwetgeving
– Fiscale en Financiele stimuleringsregelingen
– Bouwregelgeving
– Omgevingswet
– Wet Milieubeheer
– EU wetgeving
– Gemeentelijke wetgeving en beleid
– Huurwetgeving
– Woningwet
– Crisis en herstelwet
– Solvabiliteitesrichtlijnen

Zie ook: Interview Dirk Jan van Swaay (ING)