Warmtekansenkaarten Zuid-Holland

Samen met gemeenten ontwikkelt het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland Warmtekansenkaarten. De kaart is een geo-informatiesysteem en bevat allerlei gegevens die invloed hebben op de verwarmingsvraag van gebouwen. Daarnaast bevat de kaart gegevens die invloed hebben op het lokale aanbod aan warmte. Door de kaarten van gemeentes te bundelen ontstaat de Warmte Koude Atlas (WKA). Het is de bedoeling dat de WKA een module wordt van de Nationale Energie Atlas.

Wat is er op de Warmtekansenkaarten te zien?

De warmtekansenkaart geeft een overzicht van de kansen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Deze tool maakt zoveel mogelijk gebruik van ‘open data.De informatie die te zien is, is bijvoorbeeld de huidige warmtesysteem, het type woningen en het huidige energielabel. Ook worden locaties weergegeven van grote warmtevragers en mogelijke warmteaanbieders. De kaart laat zien welke mogelijkheden er zijn om aan de verwarmingsvraag te voldoen. Ook kan door de kaart duidelijk worden welke opties er niet zijn. Waar liggen de bestaande warmtenetten? Waar zitten de grote lokale warmte-overschotten? Welke wijken komen in aanmerking voor nul-op-de-meter en waar zijn mooie plekken voor zonnecentrales? In welke wijken staan er werkzaamheden aan het gasnet gepland? Door de verschillende kaarten van de verschillende gemeentes te combineren wordt er over de grenzen van de gemeentes heen gekeken.

Een overzicht van gegevens die nodig zijn voor het maken van een warmtekansenkaart vindt u in het document “Gegevensbenodigdheden warmtekansenkaarten juni 2016

Wat is er mogelijk met de Warmtekansenkaarten?

Met behulp van de kaart kan worden geanalyseerd welke verwarmingssystemen waar kunnen worden toegepast. Daarbij kan gedacht worden aan uitbreiding van het collectieve warmtenet, warmte-koude opslag , geheel elektrische verwarming of andere vormen van duurzame warmtevoorziening. De kaarten vormen een middel om binnen gemeentes met elkaar in gesprek te gaan over welke verwarmingsopties waar kunnen worden toegepast. Gemeenteambtenaren, gemeenteraadsleden, netbeheerders, grote aanbieders en grote vragers van warmte, woningbouwcorporaties en burgers via coöperaties of wijkverenigingen gaan met deze kaart om tafel zitten. De Energiesprong zit aan tafel om mee te denken over mogelijkheden voor nul-op-de-meter. Netbeheerders geven aan welke wijken op de rol staan voor vervangingsinvesteringen van het gasnet en de andere partijen geven aan of zij ruimte zien om daar een andere warmtevoorziening uit te rollen.

Als alle partijen het met elkaar eens worden over welke wijken van het gas af kunnen en met welke maatregelen, of misschien zelfs wel met een keuze aan maatregelen, dan kan er van start worden gegaan. Het Energierapport vermeldt dat gemeenten in de toekomst de bevoegdheid krijgen om keuzes te maken over alternatieven voor de gasinfrastructuur op basis van een dergelijk proces.

Meer informatie over wie er aan  de lat staan bij het toepassen van de Warmtekansenkaart, kunt u lezen in het artikel ‘Lokale initiatieven helpen Nederland van het gas af.’

Heel Zuid-Holland in kaart

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft € 13.000 per gemeente beschikbaar gesteld voor het opstellen van warmte koude kaarten voor de 23 gemeenten in de Metropoolregio. Een aantal andere steden waren al bezig met het in kaart brengen van het verwarmingsvraagstuk. Hierdoor is straks voor bijna heel Zuid-Holland in kaart gebracht welke alternatieven er zijn voor verwarming door gas. Tien gemeentes hebben inmiddels een Warmtekansenkaart. Dit zijn Albrandswaard, Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Delft, Den Haag, Leiden, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Westland. Door de verschillende Warmtekansenkaarten te bundelen, ontstaat de Warmte Koude Atlas (WKA) van Zuid-Holland.

Wethouder gemeente Westland, Theo Duijvestijn, lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat zegt hierover: “De warmte koude atlas draagt bij aan de ambitie van de MRDH om, samen met de deelnemende partijen binnen het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, een regionale warmte infrastructuur te ontwikkelen in de regio. Naast dat we nu voor de hele Metropoolregio op een uniforme manier inzicht krijgen in de vraag naar warmte, kan het bedrijfsleven deze informatie gebruiken voor het ontwikkelen van warmte koude voorzieningen.”

Aangesloten gemeentes warmtekansenkaarten

De Nationale Energieatlas

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland wil dat de Warmte Koude Atlas een module wordt van de Nationale Energieatlas (NEA). De NEA wordt ontwikkeld in opdracht van de ministeries EZ en I&M. De ervaringen die in Zuid-Holland worden opgedaan met de WKA worden gedeeld in de project- en stuurgroep van de NEA. In de NEA wordt naast Warmte onder andere het energiebesparingspotentieel van woningen en het potentieel wind- en zonne-energie in kaart gebracht. Binnenkort is de website met een eerste paar kaartlagen beschikbaar. In september 2016 wordt een eerste concept verwacht van de atlas met daarin basisdata.