Milieuwinsten

Nederland moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 ten opzichte van 1990 met 25 procent hebben teruggedrongen. Collectieve warmte draagt bij aan de verbetering van de energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving, omdat er minder energie nodig is om aan de warmtevraag te voldoen. Daarnaast is het goed voor 50% – 70% minder CO2-uitstoot dan bij verwarming met HR-ketels. Tot slot het zorgt voor een verlaging van de Stikstofdepositie.

 

Bij de Warmterotonde wordt gebruik gemaakt van warmte uit duurzame bronnen en van warmte die vrijkomt bij andere processen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar warmte uit de industrie in het Rotterdamse Havengebied, waaronder warmte uit (kolen)centrales, warmte uit de afvalverbranding, warmte uit de chemische industrie, maar ook het gebruik van geothermie. Met de Warmterotonde wordt bijgedragen aan de energietransitie van fossiel naar duurzaam, waarbij op een slimme manier gebruik wordt gemaakt van de energie die beschikbaar is en komt op basis van andere processen.

Aris Blankenspoor (Uniper):“Een derde van wat we aan energie uit de Groningse grond halen, laten we nu ongebruikt. Zoveel produceert de industrie in de Rotterdamse haven namelijk aan restwarmte. Dit móeten we benutten om kassen en huizen te verwarmen.”

Aardwarmte is 100% duurzaam. De opgeleverde energie per jaar met een aardwarmtebron op 2,8 km diepte staat gelijk aan de opgewekte energie van 530.000 m2 aan zonnepanelen en aan 8 tot 10 windmolens van 3 MW per stuk.

Collectieve warmte; driedubbel efficiënt

Het is beter om de warmte uit de industrie te benutten in plaats van deze energie te verspillen. Ook als die warmte door chemische of andere industriële processen is ontstaan. Zo is 70% van de energie die vrij komt bij de opwekking van elektriciteit warmte.

Deze warmte kan beter benut worden, dan geloosd. Ook als de bron van die warmte van fossiele oorsprong is. Anders wordt er dubbel verbruikt: Op de ene plek worden dan bijvoorbeeld kolen gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Én tegelijkertijd wordt er in woningen een nog grotere hoeveelheid gas verstookt voor de verwarming.

Dus zo’n centrale kan dan beter naast die elektriciteit óók de warmte leveren. Die is er dan toch al. Tot slot kan de CO2 worden afgevangen en aan de tuinbouw worden geleverd. Die kunnen deze CO2 goed gebruiken voor de groei van de planten. Zo wordt de bron driedubbel benut en wordt er op meerdere plekken energie bespaard.

Milieu

Gebruik van warmte levert grote milieuwinsten op. Collectieve warmte levert jaarlijks een forse CO2-besparing op. Door het gebruik van warmte in plaats van gas wordt met de Warmterotonde 1 miljoen ton CO2 bespaard. Én de warmterotonde zorgt voor een verlaging van de Stikstofdepositie met 5% in de meest kwetsbare gebieden. Tot slot wordt binnen de warmterotonde de levering van CO2 door de industrie aan de glastuinbouw gestimuleerd. Op deze manier wordt verder bijgedragen aan de reductie van de uitstoot.

Ook milieu- en natuurbelangenorganisaties zien de voordelen en steunen dit. Zij stellen echter wel de voorwaarde dat bijvoorbeeld de kolencentrales niet straks aan blijven staan voor warmte als de elektriciteitsvraag is verdwenen of onrendabel is geworden. Zij willen de zogenaamde lock-in voorkomen. Partijen die aan de lat staan bij de ontwikkeling van de Warmterotonde van Zuid-Holland ondersteunen deze eis. Net als overigens nadrukkelijk ook de eigenaren van de kolencentrales, die immers geen belang hebben bij een lock-in.

Bij de ontwikkeling van de warmterotonde wordt dit dan ook meegenomen. Met de aanleg van de warmterotonde wordt nu de infrastructuur gecreeërd waarop en waardoor het mogelijk wordt om steeds meer duurzame(re) bronnen in te voegen.