Visie

Wij werken actief samen om toekomstbewust warmte slim en duurzaam in te zetten, zodat wij minder afhankelijk zijn van gas.

Het programma Warmte Koude Zuid-Holland verbindt 33 publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel:  in 2020 vindt in Zuid-Holland 14% van de verwarming van gebouwen en kassen plaats op basis van duurzame warmte en restwarmte. Dit staat gelijk aan de levering van warmte aan 350 000 woningen én 1000 hectare glastuinbouw.

In onze visie heeft Nederland een warmtevoorziening nodig die toekomstbestendig, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Niet afhankelijk van een zeer select aantal warmtebronnen, maar juist flexibel genoeg om nieuwe technieken en inzichten te kunnen inbedden in een bestaande infrastructuur voor warmteverkeer: de Warmterotonde.

De leden van de samenwerking geloven dat men door gezamenlijk op te trekken kansen kan verzilveren. Door de uiteenlopende samenstelling kunnen partijen elkaar helpen door de verschillende invloedssferen te benutten en elkaar te versterken.

Het Programmabureau draagt bij aan een goede afstemming van vraag en aanbod, helpt kennis te ontwikkelen en uit te wisselen, procedures te versnellen, financieringsmogelijkheden te vergroten en monitort het overall resultaat, zodat bijsturing mogelijk wordt. Hiermee draagt het Programmabureau bij aan de planning om de doelstelling te kunnen halen. Het Programmabureau werkt samen op bestuurlijk niveau en werkt met partijen aan de juiste condities voor de realisering van projecten.