Waarom warmte

Warmte is in alle stilte goed voor ruim de helft van de Nederlandse energievraag. Iets meer dan 90% van die warmtevraag wordt direct of indirect ingevuld met fossiele bronnen. Daarom is het zonder het verminderen en verduurzamen van de warmtevoorziening niet mogelijk om de transitie naar een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 te realiseren. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Om daar te komen is een oplossing nodig voor onder andere de 95% van de huishoudens die nu op een HR-ketel de woning verwarmt.

Alle opties voor besparing en verduurzaming zijn keihard nodig. Het gaat om besparen, zelf opwekken, het slim managen van overschotten en tekorten door integratie van energiesystemen, de opslag van energie. Maar ook: het volledig benutten van het potentieel, waaronder het aanbod aan warmte. Zonder collectieve warmte, is het niet mogelijk om een transitie naar een klimaatneutrale energiehuishouding te maken.

Warmtevraag

In 2012 vormde de warmtevraag (circa 1200 PJ) een aandeel van 55% in het bruto finaal eindverbruik. Slechts 3,6% van alle warmte werd in 2013 duurzaam geproduceerd. Richting 2030 zal als gevolg van verdere besparingsmaatregelen de vraag naar lagetemperatuurwarmte in de gebouwde omgeving en de land- en tuinbouw geleidelijk afnemen. De vraag naar hogetemperatuurwarmte voor industriële processen zal in 2030 naar verwachting gelijk of iets lager zijn. De vraag naar warmte zal dus licht dalen, maar ook in de toekomst een groot aandeel hebben in de totale vraag naar energie.

Bronnen voor Warmte

De energie voor collectieve warmte kan geleverd worden door verschillende bronnen. Bijvoorbeeld: warmte die overblijft bij industriële processen (zoals chemie en electriciteitsproductie). Hiernaast kan warmte onder meer ook gewonnen worden uit de aarde (geothermie) of kan het overschot van de elektriciteit afkomstig van windmolens worden omgezet in warmte (power to heat).

Deze warmte laten we nu veelal onbenut en hierdoor wordt er veel energie verspild. Een derde van wat we aan energie uit de Groningse grond halen, kan worden bespaard door de restwarmte uit de Rotterdamse haven goed te gebruiken. Dit móeten we benutten om kassen en huizen te verwarmen. Het benutten van warmte die toch al beschikbaar is, levert dan ook grote milieuwinsten op.

Gebiedsgebonden maatwerk

Om te onderzoeken welke oplossing waar het beste toegepast kan worden, ontwikkelt het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland samen met gemeentes in Zuid-Holland Warmtekansenkaarten. Hierop zijn de lokale warmtevraag- en aanbod te zien. Met deze kaarten krijg je inzicht in de opties die je per wijk kunt toepassen: all-electric, groen gas óf collectieve warmte.