Het MAIS rekenmodel

De impact van een bepaald beleid voor de warmteketen kan berekend worden door een model op te stellen waarin alle belangrijke regels voor de warmteketen zijn opgenomen. Het MAIS-model, de ‘multi actor impact simulator’ berekent de gevolgen van beleidsmaatregelen, marktontwikkelingen of andere factoren op gebruik van restwarmte en geothermie. Denk aan energieprijzen, milieuwetgeving, bouwregels, rentestand, enzovoorts. Wijzigt een wet of stijgt de gasprijs, dan kun je deze veranderingen doorberekenen. Ook kunnen ideeën doorberekend worden, en met de uitkomsten kunnen keuzes goed onderbouwd worden in de communicatie naar betrokkenen.