De Warmterotonde

Nederland heeft een warmtevoorziening nodig die toekomstbestendig, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Bovenal moet het een warmtevoorziening zijn die niet afhankelijk is van een zeer select aantal warmtebronnen, maar die flexibel genoeg is om nieuwe technieken en inzichten te kunnen inbedden in een bestaande infrastructuur voor warmteverkeer.

Om aan deze vraag te kunnen voldoen is de Warmterotonde ontworpen: een ringnet van leidingen waarin door water warmte wordt vervoerd van bron naar afnemer. Meerdere aanbieders en meerdere bronnen van verschillende herkomst kunnen hierop aangesloten worden. Bronnen zijn bijvoorbeeld het Rotterdamse haven- en industriecomplex en bronnen van geothermie, en de leidingen komen in onder andere Leiden, Dordrecht, het Westland, Delft en Den Haag. Dit innovatieve, grote en duurzame collectieve warmtenet is uniek voor de wereld door de verbinding die wordt gelegd tussen de haven, de glastuinbouw en het stedelijk gebied.

Bekijk hieronder een filmpje dat de Warmterotonde verder toelicht:

Warmtealliantie Zuid-Holland

Vijf partijen hebben onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur die warmte moet gaan transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie.
Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam geven met dit initiatief een krachtige impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO2-arme energievoorziening.

Het warmtenet bevindt zich op dit moment in een ontwikkelingsfase. Een gezamenlijk team van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werkt nauw samen met de provincie en heeft aansluiting gevonden bij lopende projecten van Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.
Hieruit is Warmtealliantie Zuid-Holland ontstaan. De ambitie is nu om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren.
De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

Voorzitter van het bestuurlijk overleg van de Warmtealliantie Zuid-Holland is Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Weber is uitermate enthousiast. “Dit project sluit naadloos aan bij de koers van de provincie. Wij hebben de ambitie vastgelegd om in 2035 de gebouwde omgeving energieneutraal te hebben, en de glastuinbouw in 2050. De inzet en het hergebruik van warmte wordt daarin cruciaal. Eerder deze maand hebben Gedeputeerde Staten al een voorstel tot de oprichting van het warmteparticipatiefonds van €65 miljoen aan Provinciale Staten voorgelegd, om naast de ontwikkeling van een hoofdinfrastructuur voor warmte bijvoorbeeld ook geothermie-projecten te steunen, en overtollige warmte uit de industrie nuttig te gebruiken in plaats van zomaar in de lucht te laten verdwijnen.”

Milieuprestatie
In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Ook daarbuiten is een reeks projecten dat kan worden ingepast, met daarbij ook duurzame bronnen als warmte uit geothermie-putten.
Een eerste inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam in potentie jaarlijkse ruim 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien.
Daarmee is de milieuprestatie significant en van grote betekenis voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Door de inzet en hergebruik van warmte kan immers het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmtevoorziening worden vermeden. Dit leidt tot een belangrijke CO2-reductie.
De inzet van warmte uit kolengestookte elektriciteitscentrales is vanuit het oogpunt van duurzaamheidsambities en maatschappelijke discussies niet voorzien.

Backbone
De Warmtealliantie Zuid-Holland Gaat de komende tijd hard aan de slag om de ambities te verwezenlijken om uiteindelijk een backbone door het gebied te ontwikkelen waar vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar worden gekoppeld. Dit warmtenet gaat daarmee particulieren en ondernemingen een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening bieden.

Naar: http://www.energieagendazuidholland.nl/warmtealliantie-zuid-holland